Tlačová správa strany ZA ĽUDÍ k tendrom a pripravovanej koncepcii ZZS dňa 18.12.2019

Andrea Letanovská, odborníčka strany ZA ĽUDÍ na zdravotníctvo

Žiaľ musíme sa neustále vracať k téme Záchrankového tendra z leta tohoto roku. Rozhoduje sa v ňom o 800 miliónoch EUR z peňazí určených pre zdravotníctvo. Sme radi, že v tejto snahe nie sme sami a spolu s kolegami z opozičných strán vyvíjame tlak na štátnych úradníkov – nominantov dnešnej vládnej koalície. Budeme to robiť, až pokým sa nám nepodarí nastoliť zákonný stav.

Toto je jeden z momentov, kedy naozaj záleží na tom, že sme členskou krajinou Európskej únie. Znamená to totiž, že si tu politici, alebo ich nominanti nemôžu dovoliť páchať úplne čokoľvek.
Štátni predstavitelia smú konať iba v súlade s vnútroštátnou a európskou legislatívou a ak si aj dovolia niečo, čo odporuje právu, ktoré ako členský štát musíme dodržiavať, existuje kontrolný mechanizmus, ktorý na to upozorní. Presne toto sa teraz vzťahuje aj na Záchrankový tender.

Ako sme vás už viac krát informovali, v Záchrankovom tendri bol obídený Zákon o verejnom obstarávaní. Keď sme mali možnosť čítať, že Finančná správa (aký paradox) pod vedením pána Imreczeho porušovala Zákon o verejnom obstarávaní pri zákazkach za niekoľko desiatok miliónov EUR, boli sme zhrození. Ako sa máme ale cítiť teraz, keď sa tu jedná o 800 miliónov eur?

Pani ex-ministerka Kálavská ako aj ÚDZS spoločne obhajovali nezákonný postup. Hľadali rôzne argumenty, podľa ktorých sa ako uviedli „neaplikoval“ Zákon o verejnom obstarávaní. Ako keby bol zákon masťou na zapareniny, ktorú si môžete, alebo nemusíte „aplikovať“, podľa subjektívneho posúdenia stavu.

Obišli Zákon o verejnom obstarávaní a riadili sa údajne iným zákonom – zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. No aj tento bol porušený – pochybnosti o nezaujatosti členov výberovej komisie boli viac krát preukázané a medializované. ÚDZS pri „spáchaní“ Záchrankového tendra hrubo porušil oba zákony. Všetci by sme mali vedieť, že preskúmateľnosť akéhokoľvek rozhodnutia je jednou zo základných ústavných zásad zákonnosti v štáte.

Medzitým uplynul pomerne dlhý čas. Od prvých podnetov na UVO v tejto veci totiž uplynulo už viac ako tri mesiace. ÚVO, na čele s jeho predsedom, ako aj s armádou ďalších právnikov a špecialistov na verejné obstarávanie vraj „nevie“, či sa na Záchrankový tender mal vzťahovať Zákon o verejnom obstarávaní. Nedávno sa predseda tohto Úradu pán Hlivák pre Záchrankový tender obrátil na Európsku komisiu. Mám otázku: Úrad pre verejné obstarávanie nevie ako má postupovať? Má na starosti aj niečo iné ako verejné obstarávanie?

Ak ale pán Hlivák potrebuje čítať výklad zákona aj v angličtine, prípadne v taliančine, vítame jeho iniciatívu poradiť sa s Európskou komisiou. Veríme, že sa potom konečne k veci vyjadrí. Apropos… taliančina: našim opozičným kolegom sa podarilo nájsť rozhodnutie Európskeho súdneho dvora vo veci tendra na ZZS ktorý sa realizoval v Taliansku a z rozhodnuti vyplýva, že Zdravotná záchranná služba v EU pod Zákon o verejnom obstarávaní naozaj patrí a nie je uvedená v zozname výnimiek z tohto zákona. Pochybnosti talianskych kolegov by mohli byť teoreticky na mieste, lebo v ich prípade sa jednalo o poskytovateľa – neziskovú organizáciu. Ibaže časť ich činnosti nespadá do zoznamu výnimiek a preto tento zákon nemôžu obísť. Išlo tam o malý objem peňazí a pár staníc ZZS. V porovnaní so slovenským tendrom, kde sa jedná o celé územie Slovenska a 800 miliónov je to úplné hulvátstvo.

Ešte však existuje druhá (podstatne horšia) možnosť. A síce, že p. Hlivák a celý Úrad pre verejné obstarávanie je dostatočne kvalifikovaný a dobre vedia, že Záchrankový tender je protizákonný a mal byť dávno zrušený, avšak z nejakých dôvodov nekoná a mlčí. Napríklad hrá o čas, aby kým konečne dôjde ku zrušeniu výsledkov tendra stihlo vzniknúť čo najviac škôd, ktoré potom budú súkromné firmy vymáhať od štátu?
Na záver si dovolím povzbudiť všetky spoločnosti alebo osoby dotknuté sfušovaným protiprávnym postupom pri tomto tendri, aby využili zákonný nástroj a dovolávali sa na súde neplatnosti rozhodnutí. Lehoty na podanie žalôb plynú.

A keďže čas plynie, my nezaháľame a tvrdo pracujeme. Okrem iného aj na reforme ZZS. Dovoľte mi, aby som vám predstavila jedného z členov zdravotníckeho tímu strany Za Ľudí Mgr. Františka Majerského. Je to dlhoročný skúsený záchranár, ktorý sa podieľal na príprave viacerých noviel zákonov o ZZS a donedávna zastupoval záchranárov ako prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov. Teraz vám predstaví hlavné princípy pripravovanej reformy.

František Majerský, člen zdravotníckeho tímu strany ZA ĽUDÍ

Hlavné princípy pripravovanej reformy ZZS

1. STANOVENIE CIEĽOV

Cieľom poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti v teréne posádkami záchrannej zdravotnej služby je prirodzene záchrana života a zdravia občanov.
Záchranná zdravotná služba na Slovensku prešla zásadnou reformou naposledy v rokoch 2004 – 2005. Pri reforme boli zvolené primárne ciele časová a geografická dostupnosť v rozsahu plošného pokrytia 95 % územia Slovenskej republiky posádkami ZZS do 15 minút od vyslania na miesto zásahu. Z publikovaných dát však vieme, že v roku 2016 bola táto dostupnosť do 15 minút na úrovni už len 83 % územia krajiny.

Rôzne európske systémy poskytovania záchrannej služby si stanovujú rôzne parametre, ktoré by mala ZZS spĺňať. Aj my by sme chceli zmeniť cieľový parameter,

Cieľ 1: Záchranná služba na mieste do 8 minút pri udalostiach kvintetu prvej hodiny

Navrhujeme zmenu filozofie dostupnosti záchrannej zdravotnej služby na území SR, a to definovaním povinnosti zabezpečiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť posádkami záchrannej zdravotnej služby do 480 sekúnd (8 minút) od vyslania posádky ZZS pri diagnózach a stavoch spadajúcich do definície diagnóz „Kvintetu prvej hodiny“ v stanovenom percentile.
Koncept Kvintetu prvej hodiny („FHQ“) bol predstavený na zasadnutí Európskej resuscitačnej rady v roku 2002 a patria k nemu stavy: 1. náhle zastavenie obehu, 2. bolesť v hrudníku (vrátane akútneho koronárneho syndrómu), 3. závažná trauma, 4. závažné poruchy dýchania, 5. náhla cievna mozgová príhoda.
Sú to zásahy, ktoré by podľa nás mali mať absolútnu prioritu – dojazd ZZS do 480 sekúnd v 80 % prípadoch. A týmto zachránime viac životov.

Cieľ 2: Zníženie počtu neprioritných zásahov a zlepšenie dostupnosti k prioritným (FHQ) a záchrana ľudských životov.

ZZS dnes často nahrádza iné zložky systému zdravotnej starostlivosti, napríklad pohotovosti, všeobecného lekára, sociálne služby. Udalosti s menej závažným a menej naliehavým stavom po novom síce počkajú dlhšie, ale zachránime viac životov. Táto oblasť úzko súvisí s definovaním nároku občana na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

2. DEFINOVANIE NÁROKU A EFEKTÍVNY MANAŽMENT ZZS

Neodkladná zdravotná starostlivosť je v Zákone dnes definovaná veľmi nejasne a pravidlá pre vysielanie ambulancií ZZS sa stanovujú ťažko. Potrebujeme aj v ZZS definovať nárok na základe štandardov a dobrej praxe a oddeliť neprioritné udalosti, ktoré budú riešené iným spôsobom. Bude existovať viac spôsobov odozvy na udalosť s rôznym stupňom priority, tak, aby bola nepretržite zachovaná dostupnosť k prioritným udalostiam.

3. ZAPOJENIE VEREJNOSTI DO ZÁCHRANY ŽIVOTA

Neoddeliteľnou súčasťou poskytovania prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti je účasť laikov v záchrannom reťazci. Je všeobecne známe, že ak isté opatrenia na záchranu života nie sú vykonané ešte pred príchodom záchrannej služby, šance na záchranu života a zdravia pacienta sa mnohokrát výrazne znižujú.
Túto iniciatívu bude potrebné materiálne podporiť, najmä rozširovaním programu verejne prístupnej defibrilácie, ktorý už na Slovensku viac menej beží.
Budeme podporovať vzdelávanie laikov v prvej pomoci, rozmiestňovanie AED na verejných miestach, zapájanie ostatných zložiek do prvej pomoci a takto budeme zachraňovať viac životov.

Aby vám nič neuniklo