Programové priority

I

Odbornosť a čestnosť

Musíme do riadenia štátu pritiahnuť tých najlepších z najlepších. Schopných a čestných. Vytvoriť pre nich podmienky a vyžadovať hmatateľné výsledky pre občanov.

II

Priority a ciele

Bez prioritizácie sa nepodarí nič. Musíme vybrať kľúčové oblasti a smery. Vytvoriť presný časový plán. Zabezpečiť financovanie, prispôsobiť zákony a pravidlá. A projekty dotiahnuť do konca.

III

Štát ako služba

Politici nesmú riadiť štát iba s ambíciou vyhrať ďalšie voľby, ale s víziou zabezpečiť šťastný život našim deťom. Každý zamestnanec štátnej správy musí brať svoju prácu ako službu ľuďom, tak aby boli potreby občana na prvom mieste.

Zdravotníctvo

Vyliečime  choré  zdravotníctvo

Na 100 000 obyvateľov zomrie u nás zbytočne 174 žien a 345 mužov ročne. Premietnuté do konkrétnych čísel, išlo v roku 2015 o 11 128 ľudských životov.

Ľudia si zaslúžia kvalitné a dostupné zdravotníctvo. Určíme maximálne čakacie doby na vyšetrenia. Nesmie sa stávať, že chorý človek čaká mesiace, kým sa dostane k odbornému lekárovi a začne sa liečiť. Potrebujeme investovať do ľudí pracujúcich v zdravotníctve a nemocníc.

Školstvo

Zlepšime
školstvo

Slovenskí žiaci vo veku 15 rokov zaostávajú v porovnaní za svojimi rovesníkmi z tridsiatky vyspelých štátov OECD v čitateľskej, matematickej aj prírodovednej gramotnosti. Nachádzame sa v poslednej tretine rebríčka.

Žiaci aj študenti musia prejsť od memorovania ku kreatívnemu mysleniu. Základným kameňom tejto zmeny je kvalitný učiteľ, ktorý musí byť dostatočne ohodnotený. Pripravíme súbor opatrení, ktorého cieľom bude prepojenie škôl na prax a schopnosť slovenských študentov konkurovať tým najlepším v Európe.

Spravodlivosť

Opravíme  slepú  spravodlivosť

Priemerná dĺžka súdneho konania na Slovensku stále rastie a to bez ohľadu na to, či ide o občianske, obchodné, trestné alebo správne konania. Najdlhšie sa na rozsudok súdu minulý rok čakalo v obchodných sporoch, tie v priemere trvali 21,5 mesiaca.

Nevyhnutným krokom na zrýchlenie súdnych konaní je špecializácia súdov. Potrebné je aj zavedenie kontroly rýchlosti rozhodovania jednotlivých sudcov a zároveň kontroly rýchlosti jednotlivých súdov. Polícia a prokuratúra musia byť bez politického vplyvu a akúkoľvek korupciu bez milosti vyšetriť a potrestať. Policajná inšpekcia musí byť nezávislá a osobitná inštitúcia bez prepojenia na ministerstvo vnútra a politiku. V prípade politickej korupcie zavedieme exemplárne tresty. Politici musia za svoje konanie niesť nielen politickú, ale aj majetkovú zodpovednosť. Zákony musia platiť pre všetkých rovnako bez ohľadu na to, či je niekto bohatý alebo chudobný. Bez ohľadu na to, koho pozná alebo nepozná a koho je príbuzný alebo kamarát. Nikto nesmie stáť nad zákonom.

Spravodlivosť

Zdravý  život
 v zdravom  prostredí

Slovensko v roku 2016 recyklovalo LEN 23% komunálneho odpadu. Až 65% z neho vyvážame na skládky, až 10% spálime. Slovensko je na spodných priečkach medzi krajinami EÚ v recyklácii.

Chceme zelenú krajinu, dýchať čistý vzduch a piť čistú vodu. Preto zastavíme masívny výrub lesov a konečne zrealizujeme presnú zonáciu národných parkov s prísnym vymedzením práv a povinností v jednotlivých zónach. Výrazným spôsobom zvýšime triedenie odpadov a zavedieme prísne opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody.

Regióny

Pomôžeme  rásť  regiónom

Kým Bratislava a jej okolie patria k ekonomicky najvýkonnejším regiónom Európskej únie, zvyšok Slovenska za priemerom únie výrazne zaostáva. Rozdiely sa dokonca prehlbujú.

Ľudia si zaslúžia dobrú a dobre zaplatenú prácu v každom regióne. Preto jasne zadefinujeme infraštruktúrne projekty a podporíme väčšie prepojenie medzi vedou, výskumom a podnikateľským prostredím. Vytvoríme podmienky, aby Slovensko malo silnú kreatívnu a inovatívnu ekonomiku.