Krajina bez bariér

Odborná garantka: Jana Žitňanská

Vypočujte si, prečo si za týmto riešením stojíme:

KRAJINA BEZ BARIÉR

Počet ľudí so zdravotným postihnutím stále narastá. Dnes už trpí niektorým druhom zdravotného postihnutia takmer každý desiaty človek na Slovensku. To znamená, že každá rodina má v bližšom či vzdialenejšom rodinnom okruhu niekoho, kto potrebuje našu pomoc. Napriek tomu aj v 21. storočí čelia na každom kroku bariéram. Nielen fyzickým, ale aj komunikačným, ktoré ich vystavujú komplikovaným a nedôstojným situáciám.

Zdravotné postihnutie sa pritom nedotýka len jednotlivca, ale má dôsledky na život jeho okolia, rodiny. Nechceme, aby sa pre zdravotné postihnutie niektorého z jej členov rozpadali rodiny, aby boli vystavené hrozbe chudoby. Preto si podporu zaslúži celá rodina, aby ich blízky so zdravotným postihnutím mohol čo najdlhšie zostať vo svojom prirodzenom prostredí.

Ľudia so zdravotným postihnutím musia mať v každej etape života a v každej životnej situácii istotu, že sa majú na koho obrátiť, nech už ide o zdravotnú či sociálnu starostlivosť, vzdelávanie, zamestnávanie, bývanie. Len proaktívnym prístupom, poskytnutím včasnej intervencie, kvalitného vzdelania, umožnením zapojiť sa do pracovného procesu či zabezpečením potrebných pomôcok a služieb dokážeme ľudí so zdravotným postihnutím pripraviť na spokojnejší a plnohodnotnejší život, ale aj na život menej závislý od štátnych dávok.

Chceme tiež inšpirovať a motivovať komunitu (obce, mestá, občianske a cirkevné spoločenstvá), aby vytvárala prostredie otvorené aj ľuďom so zdravotným postihnutím – lepšie služby, inkluzívne detské ihriská, inkluzívne centrá voľného času, sociálne podniky.

Výsledkom bude nielen plnohodnotný život pre ľudí so zdravotným postihnutím a ich blízke okolie, ale snáď aj pochopenie, že sociálna oblasť, to nie sú len výdavky na zvýšenie kvality života – napríklad pre zdravotne postihnutých, ale je to plnohodnotný ďalší segment národnej ekonomiky. Dobre kompenzovaná osoba so zdravotným postihnutím je plnohodnotným členom spoločnosti a aj (zväčša) vytvára ekonomické hodnoty, je spotrebiteľom, ale predovšetkým – v rámci svojich zdravotných možností, žije naplnený život.

VČASNÁ POMOCNÁ RUKA A ŽIVOT V RODINE

Po narodení dieťaťa so zdravotným postihnutím rodina nedostáva primeranú podporu. Rovnako je to aj pri získanom postihnutí počas života. S nefunkčným systémom bojujú aj tí, ktorí opatrujú členov svojej rodiny doma, a pritom pre každého človeka so zdravotným postihnutím je najlepšie môcť čo najdlhšie zotrvať vo svojom prirodzenom prostredí. Preto systémovo pomôžeme rodinám a neformálnym opatrovateľom nielen finančne a poskytnutím podporných služieb, ale aj ocenením a uznaním ich zručností, ktoré na základe opatrovania získali.

 • #190 Vytvoríme kontaktné miesta na informovanie o tom, na čo má osoba so zdravotným postihnutím nárok a na základné poradenstvo.
 • #191 Zabezpečíme bezplatnú odľahčovaciu službu.
 • #192 Posilníme sieť povinnej integrovanej starostlivosti pre deti so zdravotným postihnutím a zabezpečíme obdobnú včasnú intervenciu aj pre osoby, ktoré sa počas života stanú zdravotne postihnutými.
 • #193 Zavedieme príspevok na rekreáciu a zotavenie pre opatrovateľov rodinných príslušníkov.
 • #194 Zvýšime podporu profesionálnych a náhradných rodičov, ktorí sa budú starať o deti so zdravotným postihnutím.
 • #195 Zjednotíme a lepšie ohodnotíme posudkovú činnosť a vytvoríme multidisciplinárne tímy posudkových lekárov a sociálnych pracovníkov.
 • #196 Zabezpečíme, aby sociálna pomoc a kompenzácie boli pre ľudí so zdravotným postihnutím ľahšie dostupné.
 • #197 Odstránime diskriminačné prvky v sociálnom systéme (krátenie príspevku na opatrovanie v prípade poberania dôchodkovej dávky, vekové obmedzenie pri osobnej asistencii a peňažnom príspevku na kúpu auta).
 • #198 Zavedieme podporu v nezamestnanosti pre poberateľov príspevku na opatrovanie po jeho ukončení. #199 Uznáme zručnosti osôb starajúcich sa o ťažko zdravotne postihnutých členov domácnosti.

LEPŠIE SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY

Napriek tomu, že ľudia so zdravotným postihnutím navštevujú lekárov častejšie, na ich špecifické potreby nie sú pripravené zdravotnícke zariadenia ani odborný zdravotnícky personál. Našou víziou je aspoň jedna nemocnica v každom kraji, v ktorej sa ľudia so zdravotným postihnutím dostanú na každé vyšetrenie a kde zvládnu ich hospitalizáciu na každom oddelení.

Kapacity zariadení sociálnych služieb, opatrovateľskej služby v domácnosti či odľahčovacích služieb sú nedostatočné. Sektor sociálnych služieb je dlhodobo podfinancovaný, čo sa premieta do vyššej finančnej spoluúčasti klienta. Neexistujú ani presné dáta, vďaka ktorým by sme dokázali lepšie a účinnejšie poskytnúť cielenú a individualizovanú pomoc.

Preventívna činnosť v sociálnych službách sa takmer nerieši, predstava o dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti aj o jej reálnom výkone a financovaní je nejasná, doterajšie snahy o zmenu stroskotali na nedostatku spolupráce príslušných ministerstiev. Ide pritom o zabezpečenie dôstojného života a podmienok pre ľudí, ktorý je garantovaný medzinárodnými dohovormi. Preto budeme túto problematiku riešiť nadrezortne.

 • #200 Financovanie zmeníme tak, aby príspevok podľa stupňa odkázanosti išiel za odkázaným a ten sa rozhodol pre druh služby.
 • #201 Zrovnoprávnime postavenie verejných a neverejných poskytovateľov.
 • #202 Zlepšíme finančné ohodnotenie a postavenie osobných asistentov, opatrovateliek a sociálnych pracovníčok, posilníme fungovanie agentúr osobnej asistencie.
 • #203 Vytvoríme podmienky na vznik dostupnej siete ambulantných, terénnych a pobytových služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím v jednotlivých regiónoch s dôrazom na služby pre osoby s autizmom.
 • #204 Zabezpečíme, že nikto nezostane bez pomoci v domácom prostredí – aj keď nemá nárok na osobného asistenta (nad 65 rokov), nemá nikoho, kto by ho opatroval ani financie na opatrovateľskú službu – aj využitím nových technológií (signálny náramok a pod.).
 • #205 Zavedieme reverznú hypotéku na financovanie dlhodobej starostlivosti.
 • #206 Zavedieme systémové financovanie terénnej sociálnej práce, ktorá by sa venovala aj ľuďom so zdravotným postihnutím a seniorom (vyhľadávanie a kontrola osamelo žijúcich, podpora aktívneho života, sledovanie zdravotného stavu či sociálnej situácie v rodine).
 • #207 Zabezpečíme lepšiu kontrolu poskytovaných služieb v zariadeniach s dôrazom na dodržiavanie ľudských práv.
 • #208 Posilníme sociálnu medicínu, ľudsko-právny prístup a komunikáciu s pacientom v rámci medicínskeho vzdelávania.
 • #209 Zabezpečíme dostupnosť invalidných vozíkov v nemocniciach na pohodlnejšiu prepravu nehospitalizovaných ľudí medzi jednotlivými vyšetreniami.
 • #210 Zabezpečíme, aby osoba so zdravotným postihnutím vyžadujúca kompenzačné pomôcky odchádzala z nemocnice s vybavenými pomôckami vrátane zabezpečenia poradenstva po odchode z nemocnice.
 • #211 Zvýšime dostupnosť siete psychiatrov, psychológov a psychoterapeutov, podporíme rozvoj komunitnej psychiatrie a zvýšime dostupnosť psychiatrických liečební.
 • #212 Zvýšime dostupnosť zubných lekárov aj pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyžadujúcimi si ošetrenie v celkovej anestézii.
 • #213 Zabezpečíme zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí aspoň v rozsahu 3 – 4 hodín denne tam, kde je zdravotne postihnutý vo veľmi vážnom stave a je napojený na prístroje.
 • #214 Prihlásime sa k Charte práv hospitalizovaného dieťaťa a umožníme rodinným príslušníkom a osobným asistentom pomáhať počas hospitalizácie osobe so zdravotným postihnutím.
 • #215 Navrhneme úpravu financovania úkonov so zdravotne postihnutým pacientom tak, aby sa lekár mohol takémuto pacientovi plnohodnotnejšie venovať.
 • #216 Zjednodušíme a zjednotíme proces získavania kompenzačných pomôcok s rešpektom k individuálnym potrebám jednotlivých osôb a zefektívnime používanie vrátených pomôcok.
 • #217 Umožníme využívanie príspevku na kúpu pomôcky aj štatutárom zariadení sociálnych služieb, zdravotníckych zariadení či škôl.

VZDELANIE, PRÁCA, BÝVANIE AJ PRE ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH

Integrácia detí so zdravotným postihnutím nefunguje, každoročne sa vedie zápas o pridelenie finančných prostriedkov na asistenta učiteľa, budovy škôl a ich okolie vrátane mnohých špeciálnych stále neprešli debarierizáciou. Odhadom až 70 % ľudí so zdravotným postihnutím je nezamestnaných. Mnohí by mohli pracovať, ale okrem predsudkov im v tom bráni aj nevyhovujúca legislatíva. Chýbajú tiež dostupné nájomné a sociálne bezbariérové byty, aj nová stavebná legislatíva, ktorá jasne pomenuje princípy univerzálneho navrhovania v súlade s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím.

 • #218 Posilníme inkluzívne tímy v školách o školské zdravotné sestry a zavedieme nárokovateľnosť na asistentov učiteľa na všetkých stupňoch aj typoch škôl.
 • #219 Zlepšíme prípravu asistentov učiteľa aj budúcich pedagógov na prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a vytvoríme sústavnú podporu učiteľov v praxi.
 • #220 Zabezpečíme dostatok podporného personálu, aby sa dieťa v škole mohlo nielen vzdelávať, ale navštevovať aj detský klub, krúžky, byť súčasťou výletov a ďalších aktivít.
 • #221 Zabezpečíme adekvátnu podporu pre študentov so zdravotným postihnutím, aby si mohli aj vysokú školu vybrať podľa záujmu, a nie podľa toho, kde majú bezbariérový prístup, ale aj podmienky na kontinuálne vzdelávanie osôb so zdravotným postihnutím.
 • #222 Posilníme digitálne zručnosti u ľudí so zdravotným postihnutím, pretože dve tretiny z nich ich nemajú.
 • #223 Zavedieme inštitút asistenta pracovného začlenenia, zjednodušíme a zatraktívnime inštitút pracovného asistenta, aby sa ľudia so zdravotným postihnutím dokázali ľahšie zamestnať na otvorenom trhu práce.
 • #224 Upravíme podmienky pre chránené dielne a pracovné miesta, aby reálne kopírovali špeciálne potreby zamestnaných.
 • #225 Posilníme inštitút pracovnej rehabilitácie cez samostatný zákon a zlepšíme podmienky pre agentúry podporovaného zamestnávania.
 • #226 Významne podporíme sociálne podnikanie.
 • #227 Zmeníme systém štátnej podpory tak, aby sa nevytvárala „dávková pasca“ pre ľudí, ktorí chcú pracovať, následne však rýchlo strácajú nárok na príspevky, takže radšej zostanú pasívnymi poberateľmi.
 • #228 Navrhneme národnú stratégiu zameranú na oblasť adekvátneho a dostupného bývania vrátane podpory cenovo dostupného bývania aj v súkromnom nájomnom sektore a pri výstavbe nových developerských projektov.
 • #229 Podmienime využívanie verejných zdrojov bezbariérovou prístupnosťou.
 • #230 Podporíme služby podporujúce ľudí v samostatnom bývaní – preventívne aj podporné aktivity.

PREČ S BARIÉRAMI

Ľudia so zdravotným postihnutím aj v 21. storočí čelia na každom kroku bariéram. Nielen fyzickým, ale aj komunikačným, ktoré ich vystavujú komplikovaným a nedôstojným situáciám. A napokon, bariéram sú vystavení aj v prístupe k rozhodovaniu o verejných politikách, ktoré sa ich dotýkajú.

 • #231 Podporíme debarierizáciu všetkých druhov verejnej dopravy, verejných budov a priestranstiev, športovísk a detských ihrísk.
 • #232 Aktívne zapojíme Slovensko do projektu Európskeho preukazu zdravotného postihnutia.
 • #233 Zefektívnime vydávanie parkovacích preukazov a zvýšime ich kontrolu.
 • #234 Zavedieme bezbariérovú prístupnosť ako zásadnú podmienku pri kolaudácii verejných budov.
 • #235 Zvýšime prístupnosť internetových stránok verejnej správy, a to aj prostredníctvom dokumentov vo forme easy-to-read, aby kľúčové informácie boli zrozumiteľné pre čo najširší okruh ľudí so zdravotným postihnutím.
 • #236 Podporíme kompetentných, aby automaty na lístky, bankomaty a obchody boli dostupné aj pre osoby so zdravotným postihnutím (umiestnením, nastavením, zvukovými hláseniami).
 • #237 Zvýšime dostupnosť televíznych programov pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím s dôrazom na programy pre deti, zvýšime kvalitu titulkov pre nepočujúcich.
 • #238 Podporíme dostupnosť kultúrnych a historických diel a pamiatok pre osoby so zdravotným postihnutím a pre osoby so zrakovým postihnutím cez dotykové modely.
 • #239 Zvýšime finančné ohodnotenie tlmočníkov, aby bola konečne dostupná tlmočnícka služba pre nepočujúcich.
 • #240 Podporíme primerané a nezávislé financovanie strešných organizácií zastupujúcich záujmy zdravotne postihnutých ľudí prostredníctvom charitatívnej lotérie.

Aby vám nič neuniklo