Silné regióny, efektívný štát

Odborný garant:

Vypočujte si, prečo si za týmto riešením stojíme:

SILNÉ REGIÓNY, EFEKTÍVNY ŠTÁT

Slovensko je krajinou prehlbujúcich sa regionálnych rozdielov. Sledujeme vyľudňovanie regiónov a stratu konkurencieschopnosti mnohých miest a mestských regiónov najmä vo východnej časti krajiny. Pozitívny vývoj národného hospodárstva sa takmer vôbec nepremietol do vyrovnávania regionálnych rozdielov, nepriniesol rast kvality života občanov v ekonomicky najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska.

Napríklad na severovýchode Slovenska, v regióne s jedinečným národným parkom a kultúrnym bohatstvom, deväťdesiat percent obyvateľstva v produktívnom veku pracuje mimo regiónu, väčšina mimo Slovenska. Domov sa vracajú len občas, nakrátko, svoje domy zveľaďujú z príjmov nadobudnutých mimo regiónu, pre svoju obec, územie, regiónu však okrem platenia daní neprinášajú žiadny hospodársky, ekonomický, kultúrny či spoločenský úžitok. Zvyšok obyvateľstva tvoria seniori a marginalizované komunity. Minimálny počet tvoria tí, ktorí pracujú v blízkych inštitúciách (školy, úrady) alebo v malých podnikoch a prevádzkach.

Štát prostredníctvom štátnych podnikov v území znemožňuje hospodársku činnosť tým, ktorí by ju prirodzene chceli vykonávať, a možno by ju vykonávali lepšie a efektívnejšie. Pôdu, ktorú by lokálni poľnohospodári a producenti potravín chceli využívať, využívajú oligarchovia a pôdohospodárski špekulanti. Lesy spravované štátom sú pre potenciálnych prirodzených hospodárov z územia doslova nedostupné, paradoxne v nich štát ťaží, zdroje však vyváža mimo regiónu.

Od vzniku samostatného štátu nemá Slovensko jasnú regionálnu politiku. Na miestnej i regionálnej úrovni chýbajú nástroje na vyrovnávanie regionálnych rozdielov, vo výkone rozvoja regiónov prevláda byrokracia a formalizmus. Nie je definované, akú úlohu majú zohrávať centrálna a akú miestna a regionálna úroveň. Tým, že neexistuje jednotná vízia a stratégia na národnej úrovni, kompaktná a zrozumiteľná legislatíva regionálneho rozvoja, rovnako neexistuje ani ucelený a koncepčný systém financovania
regionálneho rozvoja.

V súčasnosti je regionálny rozvoj čiastkovou agendou viac ako desiatich ústredných orgánov štátnej správy. Prehlbujúce sa regionálne rozdiely považujeme za také alarmujúce, že tejto oblasti chceme zabezpečiť koncentráciu kompetencií a zdrojov na jednom mieste (úroveň orgánu ústrednej štátnej správy), kde bude regionálny rozvoj najvyššou prioritou a nielen čiastkovou témou.

Nová regionálna politika

Mottom súčasnej regionálnej politiky na Slovensku je najmä tvorba pracovných miest, a to takmer za každú cenu. Túto prioritu považujeme z dlhodobého hľadiska za nedostatočnú, vznik pracovných miest má byť dôsledok dobrej regionálnej politiky a nie jej jediný motív.

Predložíme novú regionálnu politiku, ktorej hlavnými cieľmi bude:

 • #469 rozvojom regiónov zabezpečiť efektivitu, dostupnosť a kvalitu služieb pre občana,
 • #470 primárne podpora inovácií, hospodárskeho rozvoja a vyrovnávanie disparít,
 • #471 posilnenie zhodnotenia vnútorného potenciálu a konkurencieschopnosti,
 • #472 podpora usídľovania podnikateľov,
 • #473 zvládanie štrukturálnych zmien,
 • #474 vytváranie a zachovanie pracovných miest,
 • #475 posilnenie regionálnej súdržnosti.

Vedľajšími efektmi bude zachovanie decentralizovaného osídlenia, unikátnej sídelnej štruktúry a znižovanie sociálno-ekonomických rozdielov.

MANAŽMENT A FINANCOVANIE ZMENY

 • #476 Vytvoríme komisiu, ktorá do 100 dní zrealizuje audit aktuálnych kompetencií a financovania samosprávy a navrhne nový efektívny model usporiadania a financovania verejnej správy, ktorý umožní efektívnejší rozvoj regiónov aj vyrovnávanie regionálnych rozdielov.
 • #477 Odporučíme ďalší rozvoj Slovenska realizovať na báze rozvoja miest spolupracujúcich s obcami v prirodzených mestských regiónoch. Mestský región chápeme ako územie, v ktorom vystupuje jedno alebo viac miest ako centrá a obce, ktoré tvoria zázemie centra. Sú v ňom typické vzťahy medzi jadrom/ centrom tohto územia a ostatnými obcami/ zázemím. Cieľom je dosiahnuť rast územia mestského regiónu ako celku a zvýšenie kvality služieb spoločnými aktivitami.
 • #478 Zjednodušíme pravidlá prenosu kompetencií obcí a miest na spoločné úradovne s cieľom zefektívniť využívanie finančných zdrojov miest a obcí a tiež skvalitnenie služieb ich obyvateľom.
 • #479 Navrhneme zmenu spôsobu financovania samospráv, ktorá zvýši ich nezávislosť od aktuálnych politických a ekonomických výkyvov, ale aj odstráni spory o sadzbách daní.
 • #480 Na financovanie investičného rozvoja regiónov navrhneme zlúčiť finančné prostriedky z rôznych dotačných programov určených na rozvoj regiónov, ktoré sú roztrúsené po jednotlivých ministerstvách, do jedného modernizačného fondu s cieľom odbúrať rezortizmus a využiť synergie rôznych sektorových politík.

Výsledkom bude:

 • #481 posilnenie významu miest a obcí oproti centrálnej vláde a vytvorenie predpokladov na prevzatie ďalších úloh centrálnej vlády,
 • #482 jasnejšia deľba úloh medzi miestnou samosprávou a centrálnou vládou,
 • #483 posilnenie finančnej autonómie miest a obcí,
 • #484 spravodlivejšie finančné vyrovnávanie zohľadňujúce daňovú silu a záťaže miest a obcí a umožňujúce riešiť regionálne disparity,
 • #485 odstránenie nedostatočného financovania preneseného výkonu, #486 zvýšenie vplyvu občana na poskytované služby,
 • #487 zvýšenie zodpovednosti za verejné výdavky,
 • #488 lepšie podmienky na využívanie vnútorného potenciálu regiónov,
 • #489 lepšie a pružnejšie reagovanie na meniace sa potreby, požiadavky a správanie sa obyvateľov a na dôsledky demografických, technologických či klimatických zmien,
 • #490 riešenie problémov suburbanizácie,
 • #491 lepšia organizácia regionálneho školstva a spravodlivejšie financovanie sociálnych služieb,
 • #492 rast kvality strednej úrovne manažmentu v mestách,
 • #493 odstraňovanie bariér spolupráce, posilnenie väzieb medzi obcou a regiónom,
 • #494 pracovné miesta v regiónoch,
 • #495 efektívnejšie využívanie zdrojov, majetku, redukcia správnych výdavkov, výdavkov na infraštruktúru, synergické efekty.

ZMENA VOLEBNÉHO SYSTÉMU

Súčasný volebný systém (jeden volebný obvod s päťpercentným prahom a relatívne nízkou váhou preferenčných hlasov), ktorý pre voľby do Národnej rady SR používame už vyše dvadsať rokov, sprevádza pocit akejsi „zastupiteľskej osirelosti/opustenosti“. Pocit, akokoľvek subjektívny, ktorý vyplýva z fyzickej vzdialenosti niektorých regiónov od hlavného mesta SR Bratislavy a z faktu, že z pohľadu zastúpenia ľudí žijúcich v regiónoch Slovenska je alebo sa minimálne javí ako nevyvážený.

Pri úvahách o jeho zmene však treba vziať do úvahy okolnosti, za ktorých by sa táto zmena mala odohrať; a zároveň vyrovnať sa s maximom predpokladaných dôsledkov akéhokoľvek zásahu doň. Teda, vychádzať zo zrejmej a prehlbujúcej sa fragmentácie straníckeho/ politického systému na Slovensku, z prítomnosti extrémistických strán v ňom, rovnako ako z predpokladu, že sa v ňom nachádzajú také politické strany a hnutia, ktorých cieľom nie je podieľať sa na vládnutí („no office-seeking parties“). Technicky to znamená, že treba prihliadnuť aj na vykonateľnosť zmien (prenosné hlasovacie lístky a ich započítavanie, voľba zo zahraničia a pod.).

Preto – zvážiac všetky tieto okolnosti – a s cieľom navrhnúť vyvážený volebný systém s primeraným zastúpením všetkých ľudí žijúcich v jednotlivých regiónoch Slovenska chceme otvoriť vecnú, minulosťou nezaťaženú a nekonfrontačnú diskusiu o tomto návrhu na zmenu volebného systému (pre voľby do Národnej rady SR) postavenú na týchto princípoch:

 • #496 Zavedenie štyroch volebných obvodov (3 plus 1), teda východné, stredné, západné Slovensku a hl. mesto SR Bratislava so zachovaním 5 % prahu na vstup do parlamentu. To znamená, že do úvahy sa budú naďalej brať len hlasy tých strán a hnutí, ktoré na území celého Slovenska prekročia hranicu piatich percent hlasov získaných vo voľbách. (Ide o model, ktorý sme pre voľby používali opakovane začiatkom 90. rokov a ktorý nebráni úvahám o novom územno-správnom členení Slovenska na akékoľvek menšie funkčné celky.)
 • #497 Povinnosť kandidujúcich politických strán a hnutí v jednotlivých volebných obvodoch navrhnúť kandidátov z prirodzených či historických regiónov Slovenska a miest s vyššou koncentráciou obyvateľstva. (Napríklad: vo volebnom obvode na východnom Slovensku budú musieť politické strany a hnutia na kandidátnej listine uviesť minimálny určený počet kandidátov z Košíc, Prešova, Spiša, Šariša, Vysokých Tatier, Zamaguria a Zemplína, vyplývajúci z počtu obyvateľov jednotlivých regiónov a miest.)
 • #498 Pre jednotlivé obvody nebude vopred stanovený počet mandátov (teda poslancov v Národnej rade SR), ten určí volebná účasť voličov v jednotlivých volebných obvodoch. (Cieľom dvoch vyššie uvedených zmien je zvýšená motivácia ľudí ísť voliť a motivácia politických strán zakladať a „starať sa“ o svoje štruktúry na území celého Slovenska.)
 • #499 Pri prepočítavní hlasov na mandáty sa nebude používať systém tzv. kvót, ale premyslená a prispôsobená tzv. d’Hondtova metóda, keď sa hlasy získané jednotlivými politickými stranami a hnutiami delia postupne číslami 1, 2 atď., až kým nie sú rozdelené všetky mandáty. (Táto úprava smeruje k silnejšiemu zastúpeniu najúspešnejších politických subjektov vo voľbách a zvyšuje predpoklad úspešného zloženia stabilnejšej vlády opierajúcej sa o parlamentnú väčšinu.)

Takto zmenený volebný systém si zachová mnohé výhody systému pomerného zastúpenia (nebudú sa vo veľkom strácať hlasy tak, ako by sa to nevyhnutne dialo v akomkoľvek väčšinovom systéme), no zároveň bude obsahovať také prvky, ktoré zvýšia váhu hlasov, a teda aj zastúpenie ľudí žijúcich vo všetkých regiónoch Slovenska.

PRAKTICKÉ OPATRENIA PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

Prijatie novej filozofie regionálnej politiky môže byť výhľadovo dlhodobá záležitosť, v medziobdobí preto netreba rezignovať na účinné praktické opatrenia na vyrovnávanie regionálnych rozdielov v oblasti posilňovania kapacít manažmentu rozvoja najmä ekonomicky najmenej rozvinutých regiónov a aktivizovania vnútorného potenciálu týchto regiónov.

 • #500 Oblasť regionálneho rozvoja a k nej prislúchajúce kompetencie a zdroje budú koncentrované na jednom mieste (na úrovni podpredsedu vlády pre regionálny rozvoj), kde budú prioritnou témou záujmu a nielen čiastkovou agendou.
 • #501 Budeme dbať na stabilitu a vyváženosť tvorenej legislatívy so zámerom na reálne a efektívne rozpočtovanie a plánovanie rozvoja miest, obcí a regiónov. Zosúladíme legislatívne zmeny postihujúce samosprávy s časovým rámcom rozpočtov samospráv.

POSILŇOVANIE PROFESIONÁLNYCH KAPACÍT A VNÚTORNÉHO POTENCIÁLU REGIÓNOV

 • #502 Budeme posilňovať finančné aj personálne kapacity priamo v regiónoch na prípravu a realizáciu autentických rozvojových plánov najmä v znevýhodnených regiónoch.
 • #503 Čerpanie finančnej podpory na rozvoj regiónov naviažeme na merateľné kritériá.
 • #504 Navrhneme nástroje na efektívne využitie nevyužiteľného štátneho majetku v zaostávajúcich regiónoch. #505 Podporíme rozvoj miestnej ekonomiky cez funkčný systém podpory lokálnej produkcie a lokálneho predaja.
 • #506 Zavedieme motivačné nástroje pre samosprávy, aby generovali a zhodnocovali zdroje prostredníctvom rozvoja sociálnej ekonomiky.

CESTOVNÝ RUCH

 • #507 Zachováme zavedené a zavedieme nové produktívne nástroje destinačného manažmentu a moderného riadenia cestovného ruchu ako odvetvia hospodárstva.
 • #508 V politike cestovného ruchu budeme presadzovať udržateľné riešenia na podporu miestnych komunít a ochrany prírody.
 • #509 Podľa vzoru zo zahraničia zavedieme jednotné technologické riešenie pre komunikáciu štátnej a verejnej správy s podnikmi cestovného ruchu (najmä ubytovacie a stravovacie zariadenia) na jednom mieste, s využitím tohto systému na automatizovaný zber dát.
 • #510 Zavedenie metodiky zberu a vyhodnocovania komplexných dát o výkonnosti cestovného ruchu, aby jediným údajom o výkonnosti cestovného ruchu nebola len Ubytovacia štatistika Štatistického úradu SR.
 • #511 Znížime administratívnu náročnosť poskytovania ubytovacích služieb v nízkokapacitných a sezónnych zariadeniach na vidieku, čo môže prispieť k ich legalizácii.
 • #512 Pripravíme nástroje na elimináciu čierneho ubytovania a usmerňovanie zdieľanej ekonomiky v cestovnom ruchu
 • #513 Zjednodušíme legislatívne povinnosti pre subjekty podnikajúce na vidieku v ubytovaní, stravovaní, poľnohospodárstve, potravinárstve a remeselnej výrobe s cieľom dostať na stôl pre hosťa čo najlokálnejšiu a najzdravšiu potravinu.
 • #514 Odstránime bariéry v oblasti zamestnávania a s tým súvisiace odvodové zaťaženie podnikov cestovného ruchu, vytvoríme lepšie podmienky pre sezónne zamestnávanie a zamestnávanie študentov.
 • #515 Podporíme rodinné podnikanie v cestovnom ruchu – malé a stredné podniky, ktoré sú stabilnejšie aj v čase krízy a dokážu rozvíjať zdravú a udržateľnú podnikateľskú tradíciu – konkrétnymi nástrojmi na znižovanie administratívnej a finančnej náročnosti podnikania a zamestnávania rodinných príslušníkov.
 • #516 Zjednodušíme a kapacitne podporíme vybavovanie vízovej povinnosti pre návštevníkov z prioritných cieľových trhov aj pracovnej sily (napríklad Ukrajina) pre odvetvie cestovného ruchu.
 • #517 Zabezpečíme turistické značenia na rýchlostných komunikáciách v záujme navigácie tranzitujúceho návštevníka k turisticky zaujímavým cieľom.
 • #518 Pri rekonštrukciách ciest 1. triedy budeme myslieť na cyklomobilitu, prednostne v turisticky navštevovaných oblastiach.
 • #519 Budeme aktívne budovať a udržiavať národnú kostrovú sieť cyklotrás a medzinárodných diaľkových cyklotrás (EUROVELLO).
 • #520 Budeme pokračovať v programe Obnovme si svoj dom, ktorý pomáha obnovovať kultúrne pamiatky a zapájať dlhodobo nezamestnaných.

PODPORA MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Marginalizované rómske komunity predstavujú pre mnohé samosprávy prekážku ich rozvojového potenciálu, preto ho treba nevyhnutne riešiť a vnímať nielen ako zložitý problém, ale tiež ako nevyužitý ľudský kapitál, ktorý je možno pozitívne využiť pre potreby danej lokality. Na Slovensku existuje množstvo pozitívnych príkladov, ktoré v tejto oblasti fungujú. Poznáme ich, sme autormi viacerých z nich. Chceme ich preniesť na celoslovenskú úroveň a využiť potenciál vylúčených rómskych komunít pre rozvoj regiónov a celej krajiny. Nie je to problém na jedno funkčné obdobie, ale má riešenie.

 • #521 Pripravíme ťažko zamestnateľných ľudí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) na zamestnanie v podnikoch s chýbajúcou pracovnou silou.
 • #522 Podporíme vznik sociálnych podnikov a zabezpečíme pre ne kvalitné servisné a poradenské služby.
 • #523 Skvalitníme opatrenia aktívnej politiky trhu práce motiváciou na výkon reálnych prác a budovanie praktických pracovných zručností (namiesto samoúčelných a formálnych činností).
 • #524 Podporíme systém sociálneho bývania pre MRK.
 • #525 Vytvoríme možnosti pre celodennú edukáciu detí a študentov od materskej po strednú školu, vrátane systému motivácie pre nadpriemerných žiakov a študentov, a objektivizácie diagnostiky detí z MRK.
 • #526 Zabezpečíme dostatok personálneho aj materiálneho zázemia pre školy s ohľadom na demografiu a špecifiká lokalít a komunít.
 • #527 Zlepšíme dostupnosť zdravotníckych služieb ohrozeným komunitám.
 • #528 Budeme zviditeľňovať dobré príklady riešenia problematiky marginalizovaných rómskych komunít.
 • #529 Chceme inštitucionalizovať podporu rómskej národnostnej menšiny, hlavne rozvíjať jej kultúru a jazyk.

ZMYSLUPLNÉ A TRANSPARENTNÉ ČERPANIE EUROFONDOV

Na programové obdobie rokov 2021 až 2027 by malo Slovensko zo zdrojov Európskej únie získať 12 miliárd eur, ktoré majú slúžiť na modernizáciu krajiny. Kľúčovou úlohou pre ďalšie obdobie bude zmeniť tento symbol rozkrádania, korupcie, neefektívneho a pomalého čerpania na rozumný a zmysluplný nástroj na rozvoj (nielen) regiónov.

 • #530 Zabezpečíme transparentný a spravodlivý systém posudzovania a hodnotenia žiadostí o nenávratné finančné príspevky a následnej kontroly ich čerpania s minimálnym priestorom na korupciu s uplatnením zásady „všetko, čo je možné zverejniť, bude zverejnené“.
 • #531 Navrhneme zásadné prepracovanie systému riadenia, finančného riadenia a kontroly/auditu fondov EÚ z hľadiska zjednodušenia a zefektívnenia procesu implementácie, s cieľom znížiť administratívnu záťaž pre žiadateľov a konečných prijímateľov.
 • #532 V rámci mechanizmu implementácie podpory z fondov EÚ na národnej úrovni odporučíme vytvorenie jediného spoločného riadiaceho orgánu pre všetky operačné programy, ktorý pri ich riadení bude spolupracovať s implementačnými útvarmi na príslušných rezortoch a koordinačnými pracoviskami v území.
 • #533 Sústredíme eurofondy na dobudovania územnej, mestskej a miestnej infraštruktúry.
 • #534 Vzhľadom na zníženie počtu cieľov politiky súdržnosti aj v záujme vytvorenia jednoduchšej štruktúry a prehľadnejšieho systému riadenia v novom programovom období podporujeme zníženie počtu operačných programov. Podporíme aj vytvorenie samostatného operačného programu zameraného na územný rozvoj.
 • #535 Zavedieme katalóg typových projektov, najmä pri menších projektoch, napríklad pre regionálne školstvo alebo pre samosprávu. Z katalógu by si žiadatelia vyberali podľa svojich potrieb a do typového projektu by iba doplnili základné informácie. Výrazne sa obmedzí byrokracia pre žiadateľov, ktorí sa budú môcť zamerať na kvalitnú realizáciu samotného projektu.

PROFESIONÁLNEJŠIA A EFEKTÍVNEJŠIA ŠTÁTNA SPRÁVA

 • #536 Sprofesionalizujeme štátnu správu.
 • #537 Odpolitizujeme výber prednostov okresných úradov – prostredníctvom transparentných verejných výberových konaní, pri stanovení presných kvalifikačných kritérií.
 • #538 Vytvoríme odborne kvalitný odvolací stupeň proti rozhodnutiam prvostupňových úradov (ideálny počet sú štyri úrady, ich konečný počet bude závisieť od potenciálnej zmeny územnosprávneho členenia) ako nástroja na zvýšenie kvality a nestrannosti rozhodovania výkonu štátnej správy na miestnej úrovni.
 • #539 Vyhodnotíme efektívnosť klientskych centier a odstránime ich kompetenčné, technické a personálne nedostatky.
 • #540 Prepojíme analytické kapacity s vecnými odbormi na ústredných orgánoch.
 • #541 Výrazne zlepšíme koordináciu, rozhodovanie a realizáciu prierezových politík vo verejnej správe. V rámci zmeny zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy navrhneme, kto bude organizačne a kompetenčne plniť úlohu moderného centrálneho koordinačného orgánu so zodpovednosťou za rôzne štátne politiky s prierezovým dosahom.
 • #542 Vykonáme audit súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti, odstránime duplicity v organizačných štruktúrach, čo prinesie znižovanie nákladov ústrednej štátnej správy na výkon činností a zvyšovanie transparentnosti štátnej správy,
 • #543 Zavedieme rozhodovanie o verejných politikách a legislatíve na základe overených dát.
 • #544 Zmodernizujeme komunikačnú stratégiu jednotlivých ústredných orgánov s podporou otvorenej a nekonfliktnej komunikácie s médiami, občanmi, verejnosťou.

Aby vám nič neuniklo