GDPR

Zásady ochrany súkromia
a spracúvania osobných údajov

Občianske združenie Je nás viac so sídlom Štefánikova 946/29, 811 05 Bratislava, IČO 52 308 634, (ďalej len ako „Občianske združenie“) je správcom webovej stránky www.za-ludi.sk (https://www.za-ludi.sk) (ďalej aj ako „Webová stránka“). Občianske združenie chráni súkromie všetkých užívateľov (návštevníkov) Webovej stránky a dbá na vysokú ochranu osobných údajov jej užívateľov.

Vo veci ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov môžete Občianske združenie kontaktovať prostredníctvom e-mailu: info@jenasviac.sk alebo poštou na adrese Občianskeho združenia.

Občianske združenie prispieva svojou činnosťou k udržaniu a rozvoju demokratickej spoločnosti v Slovenskej republike, dopomáha k šíreniu ideí humanizmu a demokracie, podporuje upevňovanie občianskej spoločnosti v hodnotovom rámci právneho štátu a tiež prehlbuje spoločenskú solidaritu (ďalej len „Cieľ Občianskeho združenia“). Za účelom plnenia tohto Cieľa Občianske združenie realizuje aj získavanie informácií, a to adresne aj neadresne, a ich následné spracúvanie a zdieľanie so subjektmi, ktoré budú sledovať rovnaké alebo podobné ciele bez ohľadu na ich právnu formu, a to v súlade s právnou úpravou ochrany osobných údajov.

Nakoľko Občianske združenie pri plnení svojho Cieľa a realizácii svojej činnosti nevyhnutne spracúva Osobné údaje, má podľa definície stanovenej v čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len ako „GDPR“) a ustanovenia § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov (ďalej len ako „ZoOOÚ) postavenie Prevádzkovateľa.

V nadväznosti na GDPR a ZoOOÚ, Občianske združenie prijalo na základe čl. 30 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 24 ods. 2 GDPR (internú) Smernicu o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Smernica“), ktorou zabezpečuje uplatňovanie primeraných technických a organizačných opatrení pre spracúvanie osobných údajov Občianskym združením pri realizácii činnosti Občianskeho združenia a v rámci samotnej existencie a prevádzky Občianskeho združenia. Prílohou č. 4 uvedenej Smernice sú Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov (ďalej len ako „Zásady“), ktoré sú spracúvané v zmysle Smernice osobitne vo vzťahu k ochrane súkromia a ochrane osobných údajov na Webovej stránke.

Webová stránka je verejne prístupná bez toho, aby musel užívateľ poskytnúť svojej osobné údaje. Avšak na niektoré služby, ktoré webová stránka umožňuje, sa vzťahujú výnimky, ktoré slúžia na informovanie užívateľa Webovej stránky o spôsobe, rozsahu a účele spracúvania osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov je Občianske združenie oprávnené poskytnúť ich tretej osobe, a to buď na základe Vášho súhlasu alebo na inom právnom základe (napr. plnenie zákonnej povinnosti). Občianske združenie cezhraničný prenos Vašich osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľa s výnimkou prípadov popísaných v týchto Zásadách.

1. Priame kontaktovanie na základe udeleného súhlasu

Na Webovej stránke www.za-ludi.sk sa nachádza prihlasovací formulár na odber ďalších informácií o činnosti Občianskeho združenia, na čo sa vyžaduje od užívateľa zadanie e-mailovej adresy (ďalej len ako „elektronická adresa“), na ktorý má Občianske združenie informácie zasielať. Účelom spracúvania uvedeného osobného údaju je realizácia Cieľa Občianskeho združenia, najmä realizácia podpory širokej občianskej diskusie a výmeny názorov a informácií.

Predpokladom poskytnutia elektronickej adresy na odber informácií o činnosti Občianskeho združenia je udelenie súhlasu s týmito Zásadami formou označenia (zakliknutia) príslušného poľa. Vyjadrením súhlasu s týmito Zásadami osoba súhlasí so spracúvaním tohto osobného údaju podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (právny základ spracúvania osobných údajov). Užívateľ tým zároveň vyjadruje súhlas, aby Občianske združenie sprístupnilo (poskytlo) uvedenú elektronickú adresu aj tretej fyzickej alebo právnickej osobe vrátane politickej strany alebo politického hnutia, ktoré ho môžu spracúvať na rovnaký a/alebo obdobný účel ako Občianske združenie, a to aj na účely priameho marketingu vrátane politického marketingu.

Osoba, ktorá poskytla Občianskemu združeniu svoju elektronickú adresu na odber informácií o činnosti Občianskeho združenia, ako je popísané vyššie, a vyjadrila súhlas so spracúvaním jej osobného údaja v zmysle týchto Zásad, môže Občianskemu združeniu poskytnúť aj ďalšie (doplňujúce) osobné údaje, a to údaj o jej PSČ alebo iný osobný údaj, napríklad oblasť odbornej špecializácie fyzickej osoby. Účelom poskytnutia uvedených osobných údajov je realizácia Cieľa Občianskeho združenia, najmä realizácia podpory širokej občianskej diskusie a výmeny názorov a informácií, a to aj prostredníctvom priamej participácie verejnosti.  Predpokladom poskytnutia týchto (doplňujúcich) osobných údajov je udelenie súhlasu s týmito Zásadami formou označenia (zakliknutia) príslušného poľa. Vyjadrením súhlasu s týmito Zásadami osoba súhlasí so spracúvaním zadaného osobného údaju podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (právny základ spracúvania osobných údajov). Užívateľ tým zároveň vyjadruje súhlas, aby Občianske združenie sprístupnilo (poskytlo) uvedené (doplňujúce) osobné údaje aj tretej fyzickej alebo právnickej osobe vrátane politickej strany alebo politického hnutia, ktoré ich môžu spracúvať na rovnaký a/alebo obdobný účel ako Občianske združenie, a to aj na účely priameho marketingu vrátane politického marketingu.

Ak Občianske združenie spracúva osobné údaje na základe súhlasu fyzickej osoby a fyzická osoba v zmysle čl. 7 ods. 3 GDPR odvolá súhlas, na základe ktorého Občianske združenie toto spracúvanie vykonáva, Občianske združenie je povinné bez zbytočného odkladu vymazať tie osobné údaje, na ktoré sa odvolanie súhlasu vzťahuje. Uvedené však platí len vtedy, ak pre Občianske združenie neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, vo vzťahu ku spracúvaniu ktorých fyzická osoba svoj súhlas odvolala.

Osoba, ktorá udelila súhlas na spracúvanie osobných údajov podľa tohto bodu Zásad má právo odvolať súhlas jednoduchým „kliknutím“ na prednastavenú možnosť na odvolanie súhlasu (odstránenie z databázy), ktorá je zobrazená v potvrdzujúcej e-mailovej správe zaslanej užívateľovi Webovej stránky, ktorý sa prihlásil na odber informácií a noviniek po udelení súhlasu na spracúvanie osobných údajov alebo aj jednotlivo v každej ďalšej e-mailovej správe, ktorou dochádza k hromadnému rozposielaniu informácií.

Občianske združenie je podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnené spracúvať osobné údaje uvedené v tomto bode Zásad, aj vtedy, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré Občianske združenie sleduje, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v rámci oprávneného záujmu Občianskeho združenia, môže voči takémuto spracúvaniu namietať v zmysle čl. 21 GDPR. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu vrátane politického priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu.

Súhlasy udelené podľa tohto bodu Zásad sa zároveň považujú za súhlasy na účely priameho marketingu podľa § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, za predpokladu vyjadrenia súhlasu formou „zakliknutia“ príslušného „checkboxu“.

Súhlasy udelené podľa tohto bodu Zásad sa zároveň považujú za súhlasy na účely šírenia reklamy podľa § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, za predpokladu vyjadrenia súhlasu formou „zakliknutia“ príslušného „checkboxu“.

Ak Občianske združenie disponuje Vašim súhlasom na spracúvanie Vašich osobných údajov na marketingové účely, môžu byť tieto údaje spájané s informáciami o Vašich aktivitách na webovej stránke.

Osobné údaje uvedené v tomto bode uchováva Občianske združenie, kým trvá účel ich spracovania, t. j. počas celej doby realizácie Cieľa Občianskeho združenia.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa tohto bodu Zásad je zaznamenávaný pomocou online aplikácie MailChimp, ktorá slúži aj na rozposielanie informácií a noviniek. MailChimp je služba poskytovaná spoločnosťou The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Údaje uložené pri registrácii budú uložené na serveri prevádzkovanom spoločnosťou The Rocket Science Group LLC v súlade s pravidlami GDPR. Spoločnosť The Rocket Science Group LLC je certifikovaná podľa dohody o štíte na ochranu osobných údajov (Privacy Shield Framework), a preto ručí za dodržiavanie európskych predpisov o ochrane osobných údajov. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov poskytovanej aplikáciou MailChimp sú k dispozícii na ich webovej stránke https://mailchimp.com/legal/privacy/. Spoločnosť The Rocket Science Group LLC je certifikovaná podľa dohody o štíte na ochranu osobných údajov (Privacy Shield Framework), a preto ručí za dodržiavanie európskych predpisov o ochrane osobných údajov.

2. Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie Webovej stránky môže Občianske združenie ukladať na Vašom počítači, mobilnom alebo zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Cookies slúžia na rozpoznanie opakovaného užívateľa Webovej stránky, zlepšovania obsahu a služieb, ktoré Webová stránka poskytuje a pre jej nevyhnutnú funkcionalitu. Súbory cookie je možné použiť aj na štatistické údaje o použití webovej stránky bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov. Väčšina týchto súborov sa automaticky maže zo zariadenia po opustení Webovej stránky.

Užívateľ Webovej stránky môže kontrolovať alebo zmazať súbory cookies uložené vo svojom zariadení. Väčšinu prehliadačov je možné nastaviť tak, aby sa znemožnilo ich ukladanie. V takom prípade však zrejme bude nutné pri každej návšteve Webovej stránky manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať správne.

Cookies môže slúžiť aj na prenos informácií, na základe ktorých bude užívateľ automaticky rozpoznaný.

Webová stránka môže používať rozličné typy cookies, a to nevyhnutné, funkčné a analytické.

Informácie uvedené v tejto časti Zásad zodpovedajú úprave v § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje, že každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený, iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracúvania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

3. Facebook Pixel

Webová stránka www.za-ludi.sk používa nástroj Facebook Pixel, ktorý poskytuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, resp. spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko. Účelom je identifikácia v rámci reklamnej siete Facebook a opätovné cielenie reklamy (retargeting).

Facebook Pixel umožňuje spoločnosti Facebook identifikovať užívateľov Webovej stránky ako cieľovú skupinu na zobrazenie reklamy. Občianske združenie podľa toho používa kód Facebook Pixel na zobrazenie svojich zverejnených reklám na Facebooku iba tým používateľom Facebooku, ktorí prejavili záujem o činnosť Občianskeho združenia alebo ktorí zdieľali určité faktory, najmä témy blízke alebo spadajúce do činnosti Občianskeho združenia, ktoré Občianske združenie prenáša na Facebooku. Facebook Pixel pomáha Občianskemu združeniu pochopiť a vyhodnotiť efektívnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a na účely prieskumu trhu tým, že môže Občianskemu združeniu preukázať, či boli používatelia presmerovaní na aktivity Občianskeho združenia po kliknutí na reklamu na Facebooku, s cieľom vysielať reklamy cieľovým skupinám používateľov, ktoré sú podobné existujúcim príjemcom. Občianske združenie tak môže získať komplexné štatistiky o používaní svojej Webovej stránky.

Nástroj Facebook Pixel vytvára pri návšteve Webovej stránky priame prepojenie so servermi spoločnosti Facebook, čím je server upozornený na to, že došlo k návšteve Webovej stránky. Následne spoločnosť Facebook priradí tieto informácie osobnému používateľskému účtu na platforme Facebook.

Spoločnosť Facebook Inc. je certifikovaná podľa dohody o štíte na ochranu osobných údajov (Privacy Shield Framework), a preto ručí za dodržiavanie európskych predpisov o ochrane osobných údajov.

Fyzická osoba je oprávnená vypnúť nástroj Facebook Pixel, pričom je potrebné, aby bola prihlásená na platforme Facebook ako užívateľ (https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen).

Informácie uvedené v tejto časti Zásad zodpovedajú úprave v § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje, že každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený, iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracúvania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

4. Google Analytics

Webová stránka www.za-ludi.sk používa analytický nástroj Google Analytics, ktorý poskytuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Spoločnosť Google LLC je certifikovaná podľa dohody o štíte na ochranu osobných údajov (Privacy Shield Framework), a preto ručí za dodržiavanie európskych predpisov o ochrane osobných údajov.

Nástroj Google Analytics slúži na analýzu webových stránok a používa súbory cookies (cookies tretej strany) za účelom umožnenia analýzy používania Webovej stránky (získanie statických informácií). Expirácia je podľa nastavenia prehliadača, prípadne do ich odstránenia.

Informácie generované cookies (napr. IP adresa, čas, miesto a frekvencia návštev Webovej stránky) sú prenášané do miesta sídla Google. Občianske združenie používa nástroj Google Analytics s anonymizáciou IP adries. Každá IP adresa je tak skrátená za účelom anonymizácie pred tým, ako dôjde k jej prenosu von z územia EÚ. IP adresa nie je priraďovaná žiadnemu individuálnemu užívateľovi.

Tieto údaje sú využité výlučne na analýzu Webovej stránky. Google Inc. nikdy nepáruje tieto údaje s inými údajmi, ktoré poskytla dotknutá fyzická osoba spoločnosti Google Inc. Súbory cookies nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné prostredníctvom nich identifikovať fyzické osoby na webových stránkach tretích strán.

Fyzická osoba (užívateľ Webovej stránky) môže znemožniť sťahovanie cookies do svojho počítača alebo iného technického zariadenia upravením nastavenia svojho internetového prehliadača. Takýto postup však môže mať negatívny vplyv na správne fungovanie niektorých funkcií Webovej stránky. Naopak, ak je niektorá z funkcií nefunkčná, odporúča sa skontrolovať si nastavenie cookies vo svojom webovom prehliadači.

Informácie uvedené v tejto časti Zásad zodpovedajú úprave v § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje, že každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracúvania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

5. Google Tag Manager

Za účelom správy a zlepšovania Webovej stránky využíva Občianske združenie nástroj Google Tag Manager spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Tag Manager sa používa na správu značiek webových stránok (časti kódu). Používaním systému Google Tag Manager sa nevytvárajú súbory cookies a nezbierajú žiadne osobné údaje. Nástroj zabezpečuje aktiváciu iných značiek, ktoré za určitých okolností zbierajú údaje. Google Tag Manager nepristupuje k týmto údajom. Keď na úrovni domény alebo cookie bola vykonaná deaktivácia, táto zostáva zachovaná pre značky sledovania, ktoré budú implementované prostredníctvom nástroja Google Tag Manager.

6. Serverové údaje

Z technických dôvodov Občianske združenie zbiera údaje, ktoré mu zasiela internetový prehliadač, ktorý je využitý pri návšteve Webovej stránky. Ide najmä o tieto údaje: typ a verzia internetového prehliadača, ktorý bol použitý; URL webovej stránky, cez ktorú bol realizovaný odkaz na Webovú stránku; podstránky, ktoré sa navštívili; dátum a čas návštevy; IP adresa.

Tieto anonymné údaje sú uložené oddelene od akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré boli alebo mohli byť poskytnuté, a preto ich nie je možné spojiť so žiadnou konkrétnou osobou. Tieto údaje sú používané výlučne na štatistické účely s cieľom zlepšovania Webovej stránky.

7. Práva dotknutých osôb

Fyzická osoba, o ktorej Občianske združenie spracúva osobné údaje (ďalej len ako „Dotknutá osoba“) si môže voči Občianskemu združeniu uplatňovať práva v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu garantovanom GDPR a ZoOOÚ, a to najmä

  • právo na prístup k Osobným údajom, vrátane práva na poskytnutie informácií podľa čl. 15 ods. 1 GDPR, práva získať prístup k osobným údajom spracúvaným Občianskym združením a práva na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov,
  • právo na opravu v zmysle čl. 16 GDPR,
  • právo na vymazanie a zabudnutie v zmysle čl. 17 GDPR,
  • právo na obmedzenie spracúvania v zmysle čl. 18 GDPR,
  • právo na prenosnosť v zmysle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolať súhlas, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe udeleného súhlasu v zmysle čl. 7 GDPR,
  • právo namietať v zmysle čl. 21 GDPR, ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely oprávnených záujmov Občianskeho združenia, vrátane priameho marketingu a politického marketingu,
  • právo na sťažnosť.

Uvedené práva si môže Dotknutá osoba uplatniť voči Občianskemu združeniu na základe osobitnej žiadosti. Pri akejkoľvek žiadosti je Občianske združenie povinné identifikovať Dotknutú osobu v súlade s ustanoveniami čl. 12 GDPR. Občianske združenie nie je povinné konať na základe žiadosti Dotknutej osoby, až do kým nie je jednoznačne overená totožnosť Dotknutej osoby. Dotknuté osoby sa môžu na Občianske združenie obrátiť osobne, písomne, elektronicky alebo telefonicky. Všeobecná lehota na vybavenie žiadosti Dotknutej osoby podľa článkov 15 až 20 GDPR je jeden mesiac od doručenia žiadosti, pričom, ak v momente doručenia žiadosti totožnosť Dotknutej osoby nie je úspešne overená, mesačná lehota začína plynúť až od úspešného overenia totožnosti Dotknutej osoby.

Kontaktné údaje Občianskeho združenia za účelom uplatnenia práv v zmysle GDPR:
Poštová adresa: Je nás viac, Štefánikova 946/29, 811 05 Bratislava – Staré Mesto
E-mailová adresa: info@jenasviac.sk

8. Zmeny zásad ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto Zásady upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že sa zmenia tieto Zásady podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našej webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.