GDPR

Zásady spracúvania osobných údajov záujemcov o členstvo v politickej strane

1. Všeobecná časť

Občianske združenie Je nás viac so sídlom Štefánikova 946/29, 811 05 Bratislava, IČO 52 308 634, (ďalej len ako „Občianske združenie“) je správcom webovej stránky www.za-ludi.sk (https://www.za-ludi.sk) (ďalej aj ako „Webová stránka“). Občianske združenie dbá na vysokú ochranu osobných údajov jej užívateľov.

Občianske združenie Je nás viac so sídlom Štefánikova 946/29, 811 05 Bratislava, IČO 52 308 634, (ďalej len ako „Občianske združenie“) je správcom webovej stránky www.za-ludi.sk (https://www.za-ludi.sk) (ďalej aj ako „Webová stránka“). Občianske združenie dbá na vysokú ochranu osobných údajov jej užívateľov.

Vo veci ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov môžete Občianske združenie kontaktovať prostredníctvom e-mailu: info@jenasviac.sk alebo poštou na adrese Občianskeho združenia.

Občianske združenie prispieva svojou činnosťou k udržaniu a rozvoju demokratickej spoločnosti v Slovenskej republike, dopomáha k šíreniu ideí humanizmu a demokracie, podporuje upevňovanie občianskej spoločnosti v hodnotovom rámci právneho štátu a tiež prehlbuje spoločenskú solidaritu (ďalej len „Cieľ Občianskeho združenia“). Za účelom plnenia tohto Cieľa Občianske združenie realizuje aj získavanie informácií, a to adresne aj neadresne, a ich následné spracúvanie a zdieľanie so subjektmi, ktoré budú sledovať rovnaké alebo podobné ciele bez ohľadu na ich právnu formu, a to v súlade s právnou úpravou ochrany osobných údajov.

Nakoľko Občianske združenie pri plnení svojho Cieľa a realizácii svojej činnosti nevyhnutne spracúva Osobné údaje, má podľa definície stanovenej v čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len ako „GDPR“) a ustanovenia § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov (ďalej len ako „ZoOOÚ) postavenie Prevádzkovateľa.

V nadväznosti na GDPR a ZoOOÚ, Občianske združenie prijalo na základe čl. 30 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 24 ods. 2 GDPR (internú) Smernicu o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Smernica“), ktorou zabezpečuje uplatňovanie primeraných technických a organizačných opatrení pre spracúvanie osobných údajov Občianskym združením pri realizácii činnosti Občianskeho združenia a v rámci samotnej existencie a prevádzky Občianskeho združenia.

Pri spracúvaní osobných údajov je Občianske združenie oprávnené poskytnúť ich tretej osobe, a to buď na základe Vášho súhlasu alebo na inom právnom základe (napr. plnenie zákonnej povinnosti). Občianske združenie cezhraničný prenos Vašich osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľa.

Občianske združenie vo vzťahu k osobných údajom spracúvaným v zmysle týchto Zásad nevykonáva automatické individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Týmito Zásadami nie sú dotknuté všeobecné Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov, ktoré sú dostupné na webovej stránke www.za-ludi.sk vo vzťahu k priamemu kontaktovaniu na základe udeleného súhlasu, cookies, Facebook Pixel, Google Analytics, Google Tag Manager a serverovým údajom.

Vo veci ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov môžete Občianske združenie kontaktovať prostredníctvom e-mailu: info@jenasviac.sk alebo poštou na adrese Občianskeho združenia.

Občianske združenie prispieva svojou činnosťou k udržaniu a rozvoju demokratickej spoločnosti v Slovenskej republike, dopomáha k šíreniu ideí humanizmu a demokracie, podporuje upevňovanie občianskej spoločnosti v hodnotovom rámci právneho štátu a tiež prehlbuje spoločenskú solidaritu (ďalej len „Cieľ Občianskeho združenia“). Za účelom plnenia tohto Cieľa Občianske združenie realizuje aj získavanie informácií, a to adresne aj neadresne, a ich následné spracúvanie a zdieľanie so subjektmi, ktoré budú sledovať rovnaké alebo podobné ciele bez ohľadu na ich právnu formu, a to v súlade s právnou úpravou ochrany osobných údajov.

Nakoľko Občianske združenie pri plnení svojho Cieľa a realizácii svojej činnosti nevyhnutne spracúva Osobné údaje, má podľa definície stanovenej v čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len ako „GDPR“) a ustanovenia § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov (ďalej len ako „ZoOOÚ) postavenie Prevádzkovateľa.

V nadväznosti na GDPR a ZoOOÚ, Občianske združenie prijalo na základe čl. 30 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 24 ods. 2 GDPR (internú) Smernicu o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Smernica“), ktorou zabezpečuje uplatňovanie primeraných technických a organizačných opatrení pre spracúvanie osobných údajov Občianskym združením pri realizácii činnosti Občianskeho združenia a v rámci samotnej existencie a prevádzky Občianskeho združenia.

Pri spracúvaní osobných údajov je Občianske združenie oprávnené poskytnúť ich tretej osobe, a to buď na základe Vášho súhlasu alebo na inom právnom základe (napr. plnenie zákonnej povinnosti). Občianske združenie cezhraničný prenos Vašich osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľa.

Občianske združenie vo vzťahu k osobných údajom spracúvaným v zmysle týchto Zásad nevykonáva automatické individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Týmito Zásadami nie sú dotknuté všeobecné Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov, ktoré sú dostupné na webovej stránke www.za-ludi.sk vo vzťahu k priamemu kontaktovaniu na základe udeleného súhlasu, cookies, Facebook Pixel, Google Analytics, Google Tag Manager a serverovým údajom.

2. Osobitná časť

Na webovej stránke www.za-ludi.sk sa v záložke „Žiadosť o členstvo“ nachádza dotazník záujemcu o vstup do politickej strany (ďalej len „Dotazník“). Odoslaním Dotazníka fyzická osoba vyjadruje záujem o realizáciu občianskej participácie formou členstva v politickej strane. Vyplnením údajov v dotazníku fyzická osoba zároveň poskytuje Občianskemu združeniu svoje osobné údaje, ktorými sú identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, vrátane PSČ, kraja, okresu a mesta; elektronická adresa (e-mail); telefónne číslo; vek; najvyššie ukončené vzdelanie; zamestnanie; sektor zamestnania; adresa Facebook profilu; adresa LinkedIn profilu; profesný životopis (v rozsahu osobných údajov podľa voľby fyzickej osoby); údaj, či je osoba členom politickej strany/hnutia; údaj, či bola osoba členom politickej strany/hnutia v minulosti; údaj, či osoba zastáva volenú funkciu; údaj, či osoba zastávala volenú funkciu v minulosti; údaj, či je osoba v súčasnosti (alebo či bola v minulosti) zamestnancom orgánov štátnej správy, obce alebo VÚC v riadiacej alebo vyššej administratívnej funkcii; hodnotová orientácia (v rozsahu špecifikovanom v Dotazníku); vyhlásenia týkajúce sa osobného stavu (v rozsahu špecifikovanom v Dotazníku).

Na webovej stránke www.za-ludi.sk sa v záložke „Žiadosť o členstvo“ nachádza dotazník záujemcu o vstup do politickej strany (ďalej len „Dotazník“). Odoslaním Dotazníka fyzická osoba vyjadruje záujem o realizáciu občianskej participácie formou členstva v politickej strane. Vyplnením údajov v dotazníku fyzická osoba zároveň poskytuje Občianskemu združeniu svoje osobné údaje, ktorými sú identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresa trvalého  alebo prechodného pobytu, vrátane PSČ; elektronická adresa (e-mail); telefónne číslo; vek; najvyššie ukončené vzdelanie; zamestnanie; sektor zamestnania; adresa Facebook profilu; adresa LinkedIn profilu; profesný životopis (v rozsahu osobných údajov podľa voľby fyzickej osoby); údaj, či je osoba členom politickej strany/hnutia; údaj, či bola osoba členom politickej strany/hnutia v minulosti; údaj, či osoba zastáva volenú funkciu; údaj, či osoba zastávala volenú funkciu v minulosti; údaj, či je osoba v súčasnosti (alebo či bola v minulosti) zamestnancom orgánov štátnej správy, obce alebo VÚC v riadiacej alebo vyššej administratívnej funkcii; vyhlásenia týkajúce sa osobného stavu (v rozsahu špecifikovanom v Dotazníku).

Účelom spracúvania osobných údajov v zmysle týchto Zásad je realizácia Činnosti Občianskeho združenia, najmä podpora občianskej participácie, a to aj v spojitosti s prípadným výkonom politickej činnosti.

Predpokladom poskytnutia osobných údajov špecifikovaných v týchto Zásadách a v Dotazníku je udelenie súhlasu s týmito Zásadami formou označenia (zakliknutia) príslušného poľa. Vyjadrením súhlasu s týmito Zásadami osoba súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (právny základ spracúvania osobných údajov). Užívateľ týmto zároveň vyjadruje súhlas, aby Občianske združenie sprístupnilo (poskytlo) všetky osobné údaje poskytnuté v zmysle týchto Zásad aj tretej fyzickej alebo právnickej osobe vrátane politickej strany alebo politického hnutia, ktoré ich môžu spracúvať na rovnaký a/alebo obdobný účel ako Občianske združenie, a to aj na účely priameho marketingu vrátane politického marketingu.

Ak fyzická osoba v zmysle čl. 7 ods. 3 GDPR odvolá súhlas, na základe ktorého Občianske združenie vykonáva spracúvanie osobných údajov podľa týchto Zásad, Občianske združenie je povinné bez zbytočného odkladu vymazať tie osobné údaje, na ktoré sa odvolanie súhlasu vzťahuje. Uvedené však platí len vtedy, ak pre Občianske združenie neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, vo vzťahu ku spracúvaniu ktorých fyzická osoba svoj súhlas odvolala.

Osoba, ktorá udelila súhlas na spracúvanie osobných údajov podľa týchto Zásad má právo odvolať súhlas odoslaním elektronickej správy (e-mailu) na adresu info@jenasviac.sk.

Občianske združenie je podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnené spracúvať osobné údaje uvedené v týchto Zásadách, aj vtedy, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré Občianske združenie sleduje, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v rámci oprávneného záujmu Občianskeho združenia, môže voči takémuto spracúvaniu namietať v zmysle čl. 21 GDPR. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu vrátane politického priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu.

Osobné údaje uvedené v týchto Zásadách a v Dotazníku uchováva Občianske združenie, kým trvá účel ich spracúvania, t. j. počas celej doby realizácie Cieľa Občianskeho združenia.

Účelom spracúvania osobných údajov v zmysle týchto Zásad je realizácia Činnosti Občianskeho združenia, najmä podpora občianskej participácie, a to aj prostredníctvom výkonu politickej činnosti.

Predpokladom poskytnutia osobných údajov špecifikovaných v týchto Zásadách a v Dotazníku je udelenie súhlasu s týmito Zásadami formou označenia (zakliknutia) príslušného poľa. Vyjadrením súhlasu s týmito Zásadami osoba súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (právny základ spracúvania osobných údajov). Užívateľ týmto zároveň vyjadruje súhlas, aby Občianske združenie sprístupnilo (poskytlo) všetky osobné údaje poskytnuté v zmysle týchto Zásad aj tretej fyzickej alebo právnickej osobe vrátane politickej strany alebo politického hnutia, ktoré ich môžu spracúvať na rovnaký a/alebo obdobný účel ako Občianske združenie, a to aj na účely priameho marketingu vrátane politického marketingu.

Udelením súhlasu s týmito Zásadami fyzická osoba, ktorá vyplnila a odoslala Dotazník výslovne súhlasí, že v prípade, ak Občianske združenie a/alebo akákoľvek oprávnená tretia osoba zistí, že v dotazníku (vrátane pripojeného životopisu) fyzická osoba uviedla nepravdivé a/alebo v relevantnom rozsahu neúplné a/alebo pravdu skresľujúce informácie, ktoré sú podľa uváženia Občianskeho združenia alebo akejkoľvek oprávnenej tretej osoby spôsobilé privodiť mu a/alebo tretej osobe ujmu a/alebo reputačné riziko, môže za účelom ochrany svojich oprávnených záujmov celý Dotazník vrátane osobných údajov alebo ich časti zverejniť, a to aj formou sprístupnenia na internete vrátane hromadných informačných prostriedkov a/alebo dať na takýto postup súhlas tretiemu subjektu, ktorý bude považovať v tejto súvislosti hroziace a/alebo vzniknuté reputačné riziko a/alebo ujmu za svoje vlastné. Pre tieto účely sa nebudú posudzovať odpovede v časti dotazníka Hodnotová orientácia.

Ak fyzická osoba v zmysle čl. 7 ods. 3 GDPR odvolá súhlas, na základe ktorého Občianske združenie vykonáva spracúvanie osobných údajov podľa týchto Zásad, Občianske združenie je povinné bez zbytočného odkladu vymazať tie osobné údaje, na ktoré sa odvolanie súhlasu vzťahuje. Uvedené však platí len vtedy, ak pre Občianske združenie neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, vo vzťahu ku spracúvaniu ktorých fyzická osoba svoj súhlas odvolala.

Osoba, ktorá udelila súhlas na spracúvanie osobných údajov podľa týchto Zásad má právo odvolať súhlas odoslaním elektronickej správy (e-mailu) na adresu info@jenasviac.sk.

Občianske združenie je podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnené spracúvať osobné údaje uvedené v týchto Zásadách, aj vtedy, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré Občianske združenie sleduje, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v rámci oprávneného záujmu Občianskeho združenia, môže voči takémuto spracúvaniu namietať v zmysle čl. 21 GDPR. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu vrátane politického priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu.

Osobné údaje uvedené v týchto Zásadách a v Dotazníku uchováva Občianske združenie, kým trvá účel ich spracúvania, t. j. počas celej doby realizácie Cieľa Občianskeho združenia.

3. Práva dotknutých osôb

Fyzická osoba, o ktorej Občianske združenie spracúva osobné údaje (ďalej len ako „Dotknutá osoba“) si môže voči Občianskemu združeniu uplatňovať práva v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu garantovanom GDPR a ZoOOÚ, a to najmä

    null
  • právo na prístup k Osobným údajom, vrátane práva na poskytnutie informácií podľa čl. 15 ods. 1 GDPR, práva získať prístup k osobným údajom spracúvaným Občianskym združením a práva na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov,
  • právo na opravu v zmysle čl. 16 GDPR,
  • právo na vymazanie a zabudnutie v zmysle čl. 17 GDPR,
  • právo na obmedzenie spracúvania v zmysle čl. 18 GDPR,
  • právo na prenosnosť v zmysle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolať súhlas, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe udeleného súhlasu v zmysle čl. 7 GDPR,
  • právo namietať v zmysle čl. 21 GDPR, ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely oprávnených záujmov Občianskeho združenia, vrátane priameho marketingu a politického marketingu,
  • právo na sťažnosť.

Uvedené práva si môže Dotknutá osoba uplatniť voči Občianskemu združeniu na základe osobitnej žiadosti. Pri akejkoľvek žiadosti je Občianske združenie povinné identifikovať Dotknutú osobu v súlade s ustanoveniami čl. 12 GDPR. Občianske združenie nie je povinné konať na základe žiadosti Dotknutej osoby, až do kým nie je jednoznačne overená totožnosť Dotknutej osoby. Dotknuté osoby sa môžu na Občianske združenie obrátiť osobne, písomne, elektronicky alebo telefonicky. Všeobecná lehota na vybavenie žiadosti Dotknutej osoby podľa článkov 15 až 20 GDPR je jeden mesiac od doručenia žiadosti, pričom, ak v momente doručenia žiadosti totožnosť Dotknutej osoby nie je úspešne overená, mesačná lehota začína plynúť až od úspešného overenia totožnosti Dotknutej osoby.

Kontaktné údaje Občianskeho združenia za účelom uplatnenia práv v zmysle GDPR:
Poštová adresa: Je nás viac, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
E-mailová adresa: info@jenasviac.sk